Úvod

Posledné aktuality

Archiv aktualit

Môj profil

Som tréner, lektor, konzultant, audítor a posudzovateľ v systémoch manažérstva.
Plánujem, pripravujem, realizujem a hodnotím tréningové, vzdelávacie,
poradenské, audítorské a posudzovateľské aktivity v systémoch
manažérstva organizácií verejnej správy, priemyselnej
sféry a poskytovania služieb.

Vzdelanie a profesijná príprava
Kľúčové kompetencie s dokladom 
Odborné zručnosti a kompetencie

Sociálne zručnosti a kompetencie
Organizačné schopnosti a kompetencie

Vzdelanie a profesijná príprava:                      

Po absolvovaní SPŠE v Liptovskom Hrádku - odbor oznamovacia technika (1978-1982) som pokračoval štúdiom na VŠDS ŽILINA, F-SET, katedra telekomunikácií - zameranie technická prevádzka telekomunikácií (1982-1987).

V rokoch 1987-1990 som pracoval v spoločnosti Tesla Liptovský Hrádok a.s. na pozícii pracovník telekomunikačného laboratória a v rokoch 1990 - 1993 na pozícii vedúci odboru riadenia kvality.

V rokoch 1994 - 2002 som pracoval pre MASM Systémy kvality Martin, MASM Žilina a SSK.

Od roku 2003 pôsobím ako SZČO v SR a od roku 2006 ako OSVČ v ČR.

Kľúčové kompetencie s dokladom:                 

Hodnotiteľ
Externej spätnej väzby Modelu CAF, ÚNMS SR 2011
Lektor, poradca a posudzovateľ pre model výnimočnosti EFQM 2010, ÚNMS SR 2011
Lektor, poradca a posudzovateľ pre model CAF, ÚNMS SR 2009
Certifikovaný interný audítor ISO/TS 16949:2002, MAC, Marc Coninckx (BE) 2008
Certifikovaný audítor kvality COPP (SR) 2007
Certifikovaný lektor vzdelávania dospelých UK Bratislava, AIVD SR a ČR 2006
Tréner a konzultant ISO/TS 16949:2002, ALLANTA, Johan Goris (BE) 2006
Certifikovaný audítor kvality COPP (SR) 2001, 2004, 2007
Projektový manažér INFOGEM AG Baden MASM Žilina (SR) 2001
Manažér kvality MASM Žilina (SR) 1997, 2001
Lektor Transfer - švajčiarska manažérska vzdelávacia nadácia, (SR) 1993
Manažér kvality MASM Žilina (SR) 1992
Spoľahlivosť zložitých technických systémov, DT Banská Bystrica, ČSVTS, 1989

Odborné zručnosti a kompetencie:

tréner, lektor, konzultant, audítor a posudzovateľ s 17 - ročnými skúsenosťami s návrhom, implementáciou, hodnotením a zlepšovaním systémov manažmentu s využitím procesného prístupu podľa:
     •  obecných štandardov ISO 9001, ISO 14001
     •  OHSAS 18001, ISO 17025
     •  štandardu automobilového odvetvia ISO/TS 16949
     •  štandardov NATO (AQAP, STANAG)
     •  rezortných štandardov kvality sociálnych služieb ČR (SKSS) 
     •  Modelu výnimočnosti EFQM
     •  Modelu CAF 
     •  Modelu Q - FOR

►  posudzovateľ Národnej ceny SR za kvalitu od roku 2000
►  hodnotiteľ Modelu Q-FOR 2003 a 2004
►  expert tréningov manažmentu s využitím moderných didaktických technológií vzdelávania dospelých
►  riadenie projektov zmien v systémoch manažérstva zahŕňajúce plánovanie projektov, riadenie
      projektového tímu a vyhodnocovanie projektov
►  vykonávanie procesnej analýzy vrátane návrhu procesnej štruktúry, popisu procesov a deklarovaní 
      požiadaviek na funkcionalitu aplikačného SW na riadenie procesov
►  vytváranie metodik sledovania výkonnosti a spokojnosti vo vzťahu k zainteresovaným stranám organizácie
►  definovanie funkcionality IKT prostredníctvom typických štruktúr pre organizáciu - štruktúr zámerov,
      produktov, procesov, zainteresovaných strán a dokumentácie
►  implementácia procesne orientovaného manažmentu ľudských zdrojov zo smerovaním k učiacej
      sa organizácii     
►  prednášanie, vystupovanie, moderovanie a facilitácia na odborných konferenciách
►  prispievanie do odborných časopisov
►  vytváranie vzdelávacích, konzultačných a hodnotiteľských manuálov

Sociálne zručnosti a kompetencie

►  riadenie konštruktívnej konfrontácie smerujúcej k definovaniu a následnému plneniu
      stanovených spoločných cieľov
►  vytváranie podmienok pre realizáciu zmeny s primeraným vnímaním lokálnych špecifík
      a globálnych súvislostí
►  prenášanie manažérskeho know-how medzi priemyselnou sférou, poskytovaním služieb,
      verejnou správou a NGO na medzinárodnej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni
►  riadenie efektívnej spolupráce v medzinárodnom tíme vrátane efektívneho prenosu
      kompetencií medzi členmi týmu

Organizačné schopnosti a kompetencie:   

►  plánovanie, riadenie, sledovanie pokroku a vyhodnocovanie vzdelávacích a poradenských projektov
►  prispôsobovanie sa situácii bez zásadného dopadu a ohrozenia cieľa aktivity
►  prenášanie vlastného kreatívneho správania sa a konania na členov tímu
►  vnímanie a konanie na základe existujúcich prepojení medzi formálnymi a neformálnymi
      štruktúrami organizácie
►  aranžovanie inšpiratívneho prostredia pre tréningové a poradenské aktivity


  

© 2009 Ing. Ján Čupka - JKC, programovali: SE-MO Data