Mix služieb

Posledné aktuality

Archiv aktualit

Mix služieb

Quis custodiet ipsos custodes?  Kto bude strážiť strážcov? Večná otázka.
Aká je primeraná úroveň dôvery či nedôvery? Koľko (viac či menej) nezávislého dohľadu,kontroly, dozoru, inšpekcií, previerok, auditov, prehliadok,revízií je „dobrou investíciou“ do systému manažérstva?

Na počiatku býva problém. Reálny - vnímaný s konkrétnymi dopadmi a prejavmi alebo potenciálny - vnímaný ako hrozba s nebezpečenstvom. Problém, ktorýpotrebujete riešiť. Hľadanie riešenia vždy predznamenáva zmenu.

Zvládnete to sami, internými silami, bez externej pomoci?

V konečnom dôsledku dokážete všetko zvládnuť sami.
 
Kladiete si otázky:

Čo? Prečo? Kto? Ako? Kedy? Za aký čas? Z akými nákladmi?

A nachádzate odpovede. Na otázky „čo?“ a „prečo?“ si musíte zodpovedať sami.
Pri hľadaní odpovedí na ostatné otázky môžete objaviť dôvody pre zapojenie externej podpory:

► vniesť nezávislý pohľad;
► získať nové know-how;
► porovnať sa s inou organizáciou;
► skrátiť čas realizácie;
► znížiť celkové realizačné.

Ozvite sa a spolu vyberieme z:

facilitácie, posudzovania, auditov, analýz, konzultácií, tréningova moderácie

tak, aby sme spolu dospeli k riešeniu.

Môžem a viem Vám v tom pomôcť.

A kto bude strážiť mňa? Vy!

© 2009 Ing. Ján Čupka - JKC, programovali: SE-MO Data