Analýzy

Posledné aktuality

Archiv aktualit

Analýzy

Latinské „analysis“ znamená „rozklad, rozbor, analýzy“. Analýzy patria k hodnotiacim technikám. Jedná sa o systematický, primerane nezávislý analytický proces identifikácie a spracovania vstupných údajov s použitím relevantných metód. Výstupná podoba prezentovaných informácií má vyššiu vypovedaciu hodnotu. Analýza má mnohé črty podobné s auditom. Rozdiel je vo finálnej úrovni výstupov. Výstupy z analýz majú často variantný charakter a ich účelom je pripraviť podklady k zásadnému rozhodnutiu v systémoch manažérstva.

Analýza rizík
Analýzy SWOT
Analýza vzdelávacích potrieb
Analýza plnenia požiadaviek zainteresovaných strán
Analýzy štruktúr relevantných štruktúr systému manažérstva
Analýza spokojnosti zainteresovaných strán

© 2009 Ing. Ján Čupka - JKC, programovali: SE-MO Data