Audity

Posledné aktuality

Archiv aktualit

Audity

Latinské „audítor, auditu a auditus“ znamená „poslucháč, k počutiu a sluch“. Audity patria do skupiny hodnotiacich techník podobne ako inšpekcie, dozory a dohľady. Jedná sa o systematický, nezávislý proces získavania dôkazov a ich objektívneho vyhodnocovania s cieľom určiť rozsah, v akom sú plnené kritériá auditu. Pri audite zohrávajú zásadnú úlohu tri pozície: klient, audítor a auditovaný. Výstupom auditu je správa obsahujúca dôkazy o úrovni zhody a jasnú formuláciu nezhôd. Na základe skutočností uvedených v správe auditovaný vykonáva nápravu a uplatňuje nápravné a preventívne opatrenia.

Audity možno členiť na:
Interné, zákaznícke a dodávateľské, certifikačné.
Audit systému, audit produktu a audit procesu.

Kritériami auditu môžu byť:
1. Zámery organizácie (politiky, stratégie a ciele)
2. Legislatívne požiadavky
3. Zákaznícke požiadavky
4. Špecifikácie pre systém manažérstva kvality

STN EN ISO 9001:2009 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky

STN ISO/TS 16949:2005 Systém manažérstva kvality - Osobitné požiadavky na používanie normy ISO 9001:2008 v organizáciách na výrobu automobilov a ich náhradných dielcov.

SOŠ AQAP 2110/Z1 Požiadavky NATO na overovanie kvality v návrhu, vývoji a výrobe.

STN EN ISO 13 485 Systém kvality pre výrobcov zdravotníckych pomôcok.

STN ISO3834 Certifikácia systémov manažérstva kvality vo zváraní.

5.Špecifikácie pre systém environmentálneho manažérstva

STN EN ISO 14001:2005 Systémy environmentálneho manažérstva. Špecifikácia s návodom na použitie.

EMAS II Program spoločenstva pre environmentálne manažérstva audity.

6. Špecifikácie pre systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia

STN OHSAS 18001:2008 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

STN EN ISO 22000:2006 Systém manažérstva bezpečnosti potravín.

STN ISO/IEC 27001:2005 Systémy manažérstva informačnej bezpečnosti.

5. Dokumentácia systému manažérstva

© 2009 Ing. Ján Čupka - JKC, programovali: SE-MO Data